Arbitrum

Arbitrum

Arbitrum是一种Rollup扩展解决方案。Arbitrum跟Optimistic Rollups在框架思路上近似,在结果验证方面,都属于欺诈证明范畴。Arbitrum采用的是多轮互动协议来解决争议,将规模大的争议细分成小的争议,直到找到最关键的那一步,然后再通过以太坊合约来确定它是否正确。
文章数
4
浏览量
16.4万
评论量
0
快讯 60秒后刷新
查看更多
下载
咨询